กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นุชลี ลิ้มประสิทธิ์วงศ์

รหัสพนักงาน
: 01009263
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านคำสว่าง ขยายโอกาส อ.เมืองนครพนม
จ.นครพนม
35.35 -
-
- 21 489 21 80,000 TRUE นุชลี ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
2 โพนสวางนางิ้ววิทยา ขยายโอกาส อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
33.59 -
-
- 11 315 16 100,000 TRUE นุชลี ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
3 มหาชัยวิทยาคม มัธยม อ.ปลาปาก
จ.นครพนม
0.00 -
-
- 8 226 12 100,000 TRUE นุชลี ลิ้มประสิทธิ์วงศ์