กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ฉัตรชัย ภางาม

รหัสพนักงาน
: 01009267
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ประถม อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย
43.15 -
-
- 9 103 8 98,000 TRUE ฉัตรชัย ภางาม
2 ชุมชนบ้านต้าตลาด ขยายโอกาส อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย
40.62 -
-
- 18 282 14 50,000 TRUE ฉัตรชัย ภางาม
3 บ้านห้วยหาน ขยายโอกาส อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
29.59 -
-
- 8 415 20 80,000 TRUE ฉัตรชัย ภางาม