กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ฉัตรชัย ภางาม

รหัสพนักงาน
: 01009267
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1057120618 อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย
9 103 8 ประถม 43.15 98,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 87 / 105 TRUE ฉัตรชัย
ภางาม
2 1057120625 ชุมชนบ้านต้าตลาด อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย
18 282 14 ขยายโอกาส 40.62 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 91 / 105 TRUE ฉัตรชัย
ภางาม
3 1057120582 บ้านห้วยหาน อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
8 415 20 ขยายโอกาส 29.59 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 76 / 105 TRUE ฉัตรชัย
ภางาม