กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

เสกศักดิ์ ช่อปลอด

รหัสพนักงาน
: 01009713
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1090550407 บ้านควนโส อ.ควนเนียง
จ.สงขลา
9 162 8 ประถม 50.94 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 7 / 105 TRUE เสกศักดิ์
ช่อปลอด
2 1090550400 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) อ.ควนเนียง
จ.สงขลา
7 251 8 ประถม 47.29 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 7 / 105 TRUE เสกศักดิ์
ช่อปลอด
3 1090550053 บ้านเกาะหมี อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
15 260 12 ขยายโอกาส 39.43 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว สัจรุตติ์ สักโก 75 / 105 TRUE เสกศักดิ์
ช่อปลอด