กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

เสกศักดิ์ ช่อปลอด

รหัสพนักงาน
: 01009713
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านควนโส ประถม อ.ควนเนียง
จ.สงขลา
50.94 -
-
- 9 162 8 100,000 TRUE เสกศักดิ์ ช่อปลอด
2 วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) ประถม อ.ควนเนียง
จ.สงขลา
47.29 -
-
- 7 251 8 80,000 TRUE เสกศักดิ์ ช่อปลอด
3 บ้านเกาะหมี ขยายโอกาส อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
39.43 -
-
- 15 260 12 50,000 TRUE เสกศักดิ์ ช่อปลอด + ICT Talent