กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

นุสรา แสงทอง

รหัสพนักงาน
: 01009897
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ประถม อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
44.92 -
-
- 7 150 8 80,000 TRUE นุสรา แสงทอง
2 บ้านปล้องตลาด ประถม อ.เทิง
จ.เชียงราย
42.64 -
-
- 8 146 8 50,000 TRUE นุสรา แสงทอง + ICT Talent
3 บ้านตุ้มเหนือ ขยายโอกาส อ.เทิง
จ.เชียงราย
37.18 -
-
- 10 106 11 80,000 TRUE นุสรา แสงทอง