กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

จิรายุ คำเขียว

รหัสพนักงาน
: 01010000
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 ชุมชนดิฎฐอำรุง ประถม อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
48.25 -
-
- 9 127 8 100,000 TRUE จิรายุ คำเขียว
2 บ้านนาเฉลียงใต้ ประถม อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
47.35 -
-
- 15 431 16 80,000 TRUE จิรายุ คำเขียว
3 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ขยายโอกาส อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
42.35 -
-
- 16 320 11 80,000 TRUE จิรายุ คำเขียว