กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

จิรายุ คำเขียว

รหัสพนักงาน
: 01010000
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1065360280 ชุมชนดิฎฐอำรุง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก
9 127 8 ประถม 48.25 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 82 / 105 TRUE จิรายุ
คำเขียว
2 1067380278 บ้านนาเฉลียงใต้ อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์
15 431 16 ประถม 47.35 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 74 / 105 TRUE จิรายุ
คำเขียว
3 1065360330 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก
16 320 11 ขยายโอกาส 42.35 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 8 / 105 TRUE จิรายุ
คำเขียว