กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ทิพย์วัลย์ คุณธีรมงคล

รหัสพนักงาน
: 01010453
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 อนุบาลดอยหลวง ประถม อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
44.07 -
-
- 8 122 8 80,000 TRUE ทิพย์วัลย์ คุณธีรมงคล
2 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน ขยายโอกาส อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
43.46 -
-
- 9 269 11 80,000 TRUE ทิพย์วัลย์ คุณธีรมงคล
3 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม ประถม อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
30.27 -
-
- 14 422 15 80,000 TRUE ทิพย์วัลย์ คุณธีรมงคล