กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

ทิพย์วัลย์ คุณธีรมงคล

รหัสพนักงาน
: 01010453
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1057120669 อนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
8 122 8 ประถม 44.07 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 74 / 105 TRUE ทิพย์วัลย์
คุณธีรมงคล
2 1057120159 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
9 269 11 ขยายโอกาส 43.46 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 75 / 105 TRUE ทิพย์วัลย์
คุณธีรมงคล
3 1057120738 ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุม อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
14 422 15 ประถม 30.27 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 90 / 105 TRUE ทิพย์วัลย์
คุณธีรมงคล