กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

อภิเดช บุญชู

รหัสพนักงาน
: 01010706
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)
1 บ้านหนองเสม็ด ขยายโอกาส อ.กันตัง
จ.ตรัง
42.86 -
-
- 15 225 12 80,000 TRUE อภิเดช บุญชู
2 บ้านคลองลุ ประถม อ.กันตัง
จ.ตรัง
41.07 -
-
- 5 130 8 80,000 TRUE อภิเดช บุญชู
3 บ้านโคกยาง ขยายโอกาส อ.กันตัง
จ.ตรัง
35.20 -
-
- 12 264 11 80,000 TRUE อภิเดช บุญชู