กำลังโหลดข้อมูล

ข้อมูลพนักงานโรงเรียนประชารัฐ

School Partner

อภิเดช บุญชู

รหัสพนักงาน
: 01010706
บรัษัท
: TRUE
3 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1092140055 บ้านหนองเสม็ด อ.กันตัง
จ.ตรัง
15 225 12 ขยายโอกาส 42.86 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 73 / 105 TRUE อภิเดช
บุญชู
2 1092140082 บ้านคลองลุ อ.กันตัง
จ.ตรัง
5 130 8 ประถม 41.07 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 90 / 105 TRUE อภิเดช
บุญชู
3 1092140091 บ้านโคกยาง อ.กันตัง
จ.ตรัง
12 264 11 ขยายโอกาส 35.20 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 36 / 105 TRUE อภิเดช
บุญชู