กำลังโหลดข้อมูล

ตัวเลือกการค้นหา


3,351 โรงเรียน
ลำดับ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ครู นักเรียน ห้องเรียน ระดับ คะแนน ONET งบประมาณ สถานะ ICT Talent KPI บริษัท SP
1 1041680686 บะยาวพัฒนาศึกษา อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
12 203 14 ขยายโอกาส 66.69 235,000 - 86 / 105 BBL พิมลพรรณ ชัยพานนท์วิชญ,
2 1048190219 บ้านอูนนา อ.นาหว้า
จ.นครพนม
6 155 11 ขยายโอกาส 63.84 0 - 8 / 105 ภาครัฐ #N/A,
3 1071020104 บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี
8 138 8 ประถม 62.69 290,000 - 7 / 105 SCG ณัฐกฤษ์ ศิริฤกษ์อมรกุล,
4 1051510081 บ้านหนองเงือก อ.ป่าซาง
จ.ลำพูน
15 122 11 ขยายโอกาส 60.55 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 73 / 105 TRUE พลวัฒน์
ริ้วทอง
5 1030200165 บ้านหนองหินโคน อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา
5 381 13 ประถม 60.47 200,000 - 88 / 105 CPF วิเชียร สุวอ,
6 1057120117 บ้านหลวง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
5 99 8 ประถม 60.31 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 83 / 105 TRUE วันทนา
ก้อยพลอย
7 1056320076 บ้านร่องแมด อ.จุน
จ.พะเยา
7 109 8 ประถม 59.91 200,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 70 / 105 TRUE ศุภกิจ
อรรณพพรชัย
8 1025290132 วัดไผ่งาม อ.ศรีมโหสถ
จ.ปราจีนบุรี
6 121 8 ประถม 58.81 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 46 / 105 TRUE วราวุธ
เอื้อวิทยาศุภร
9 1057120192 บ้านบุญนาค อ.เทิง
จ.เชียงราย
11 109 11 ขยายโอกาส 58.74 0 - 87 / 105 ภาครัฐ #N/A,
10 1020080133 บ้านสระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
9 323 12 ประถม 58.57 738,850 - 73 / 105 PTT ชีพ เลื่อนลอย,
11 1047540304 บ้านวังเยี่ยม อ.วานรนิวาส
จ.สกลนคร
10 228 11 ขยายโอกาส 58.15 0 - 81 / 105 ภาครัฐ #N/A,
12 1052500152 แม่วะวิทยา อ.เถิน
จ.ลำปาง
9 89 11 ขยายโอกาส 58.06 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว สาโรช อ่วมแก้ว 90 / 105 TRUE เกศสุดา
มิตรรวมเสรี
13 1045450564 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด
10 206 11 ขยายโอกาส 57.66 0 - 85 / 105 ภาครัฐ #N/A,
14 1054390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) อ.เมืองแพร่
จ.แพร่
8 99 8 ประถม 57.16 0 - 87 / 105 ภาครัฐ #N/A,
15 1072630293 วัดเทพพิทักษ์ อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี
7 139 8 ประถม 57.00 0 - 7 / 105 ภาครัฐ #N/A,
16 1060220111 บ้านคลองม่วง อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์
12 133 11 ขยายโอกาส 56.96 0 - 87 / 105 ภาครัฐ #N/A,
17 1071020251 บ้านหนองรี อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี
20 492 16 ประถม 56.89 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 90 / 105 TRUE สุปราณี
สินน้ำคำ
18 1020080117 วัดหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี
7 151 8 ประถม 56.57 124,400 - 26 / 105 PTT อัครเดช พงษ์ศักดิ์,
19 1055250259 ไตรราษฎร์สามัคคี อ.เชียงกลาง
จ.น่าน
10 158 12 ขยายโอกาส 56.37 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 8 / 105 TRUE นวลพรรณ
บุญเผื่อน
20 1055250153 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง อ.ท่าวังผา
จ.น่าน
6 106 8 ประถม 56.33 80,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 74 / 105 TRUE พันพิศุทธิ์
เอี๊ยเจริญ
21 1045450297 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
9 133 8 ประถม 56.29 0 - 90 / 105 ภาครัฐ #N/A,
22 1045450299 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) อ.พนมไพร
จ.ร้อยเอ็ด
10 193 11 ขยายโอกาส 56.09 0 - 92 / 105 ภาครัฐ #N/A,
23 1071020235 อนุบาลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย
จ.กาญจนบุรี
38 967 27 ประถม 56.07 0 - 86 / 105 ภาครัฐ #N/A,
24 1016490358 บ้านท่าเยี่ยม อ.ลำสนธิ
จ.ลพบุรี
1 99 8 ประถม 55.83 0 - 28 / 105 ภาครัฐ #N/A,
25 1093340026 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) อ.เมืองพัทลุง
จ.พัทลุง
10 152 8 ประถม 55.59 0 - 74 / 105 CPALL ณัฐกันต์ ปราบสงคราม,
26 1055250272 ชุมชนบ้านทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง
จ.น่าน
11 189 11 ขยายโอกาส 55.33 100,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 84 / 105 TRUE ตรัยคุณ
ศรีหงส์
27 1041680674 บ้านคำโคกสูง อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี
15 300 13 ขยายโอกาส 55.14 300,000 - 83 / 105 BBL พิมลพรรณ ชัยพานนท์วิชญ,
28 1082330011 บ้านตากแดด อ.เมืองพังงา
จ.พังงา
6 59 8 ประถม 55.05 319,000 - 7 / 105 Central Group ชิดชนก ก่อทวีชัย,
29 1090550297 บ้านป่าเร็ด อ.นาทวี
จ.สงขลา
20 453 17 ขยายโอกาส 54.89 0 - 91 / 105 ภาครัฐ #N/A,
30 1052500141 แม่มอกวิทยา อ.เถิน
จ.ลำปาง
9 90 11 ขยายโอกาส 54.69 50,000 แผนได้รับการอนุมัติแล้ว - 43 / 105 TRUE ชาญสิริ
นิวาสานนท์